Shiplake Parsonage, 1769
Shiplake Parsonage, 1769
Shiplake Church and Parsonage, 1813
Shiplake Church and Parsonage, 1813

Next: Photographs - Halton Holgate